Kemik Kanseri - Medikal Malzeme, Tıbbi Cihaz, MedikalblogMedikal Malzeme, Tıbbi Cihaz, Medikalblog

Anasayfa Kanser Kemik Kanseri

 • Kemik Kanseri
  Kemikte meydana gelen kanser türüdür.Yaklaşık 100’e yakın kanser çeşidi bulunmaktadır.
  Kemik kanseri bu türlerden en zor tedavi edilenidir.
  Kemoterapi(kanserde ilaçla tedavi) radyoterapi(ışın tedavisi)
  ve ilik nakli yöntemleri ile zor da olsa tedavi edilebilen kemik kanseri,günümüzde daha çok
  bitkisel yöntemlerle,alternatif tıp ile tedavi edilmeye çalışılmaktadır.
  Çeşitli bitkisel ilaçlarla hormon katılarak genetik yapısı
  bozulmuş meyve sebzenin tüketimi,kozmetik ve kimyasal ürünler,
  fabrikanın çıkan yoğun dumanlar ve antijen(yabancı)
  maddelerin vücuda girmesi kemik kanseri nedenleri arasında yer almaktadır.
  Böylece vücutta kemik kanseri gelişebilmektedir.
  Kemik kanseri ilk belirtilerini;kanserin meydana geldiği bölgede ağrı, şişlik ve irin
  (beyaz-sarı renkli yoğun kıvamlı sıvı) oluşumu şeklinde göstermektedir.
  İrin meydana geldiği zaman kemikte basıncı arttırarak amansız, şiddetli
  kemik ağrılarına neden olmaktadır.
  Bununla birlikte kemik kanserine yakalanmış bir hastada sürekli yüksek ateşte olmaktadır.
  Kemik kanseri tedavisi cerrahi olmaktadır. Kanserli bölgenin ameliyat edilmesi gerekmektedir.
  Hasta ameliyat edilir ve ameliyattan sonra gerekli ilaçlar verilerek
  tedavi sürecine devam edilmektedir.
  Kemik Kanseri Belirtileri
  Kemik Kanserinin Belirtileri hastalığın hemen başlangıcında hemen ortaya çıkmayabilir.
  Hastalık geliştikçe ortaya çıkması geç kalınmasına sebeb olabilir..
  Hastalık geliştikten sonra ortaya çıkan Belirtiler şu şekildedir..
  – Sırt Bölgesinde Ağrı
  – Diş ve burun bölgesinde Kanamaların artması
  – Deride çok kolay bir şekilde çürüklerin oluşması
  – Böbrek Rahatsızlıkları
  – Dilde Tat alımının azalması
  – Bunaltı ve Kusmalar
  – Zihinde oluşan Bunaklık ve karmaşalar
  Hastalığın Teşhisi konmasında Doktorunuz ve Yapacağı Kan Tahlilleri önemlidir.
  Çünkü Bu tahlil sonucu Anemi hastalığı görülecektir. Çünkü,
  Kan hücrelerinin kemik iliğini işgal etmesinden kaynaklanır..
  Kemiklerin myelom hariç en sık tümörleri; osteosarkom, kondrosarkom,
  fibrosarkom, ewing sarkom,
  kemiğin malign fibröz histiositomu, dev hücreli tümör, anevrizmal kemik kisri ve kondrom dur.
  Osteosarkom; daha çok femur distali ve tibia proksimaline yerleşir. Uzun kemiklerin diafizini tutar.
  Kondrosarkom; daha çok gövde kemiklerini tutar, buradan da daha çok omuz eklemi kemiklerini tutar
  Fibrosarkomlar ( malign fibros histiyositom, malign dev hücreli tm); osteosarkomlar gibi
  tibia ve femuru tutarlar ancak osteosarkomun aksine metafiz ve epifizi tutarlar.
  Kordomalar; embriyonal notakord artıklarından gelişen malign tümörlerdir.
  %50 sakrokogsigeal bölgeden, %35 kafa tabanı ve %15 medulla spinalisden gelişir.
  Anevrizmal kemik kistleri; herhangi bir kemikten ortaya çıkabilirler ancak daha
  çok alt ekstremite uzun kemikleri ve vertebralarda ortaya çıkmaktadır.
  En çok akciğere metastaz yaparlar
  Kemik Kanserin de Klinik Bulgular
  Osteosarkom tutulmuş bölgede ağrı ve şişlik gösterir.
  Osteosarkomlarda metastaz tanı anında hastaların %17 sinde, 18 ay içersinde %80 inde gözlenir.
  Kondrosarkomlar lokal olarak daha agresif tümörlerdir,
  osteosarkomlara oranla daha sessiz seyrederler.
  Kondrosarkomlar pediatrik grupda agresiftirler ve klasik osteosarkomlar gibi davranırlar.
  Patolojik krıklar diğer kemik tümörlerine oranla
  fibrosarkom ve malign fibröz hidtiositomada daha sıktır.
  Fibrosarkomlarda histolojik grade önemlidir.
  Yüksek gradlı olanlar lokal agresif olup osteosarkomlar
  gibi davranırlar ve 5 yıllık sağkalım %27 dir. Düşük gradlı olanlarda 5 yıllık sağkalım %50 dir.
  Kordomalar yavaş büyüyen lokal olarak malign tümörlerdir. %10-25 metastaz yaparlar.
  Kemik Kanserinde Tanısal Çalışmalar
  Direk grafiler, CT, MR, tüm vücut sintigrafisi ve kan tetkikleri yapılmalı,
  Akciğer duz grafisi ve CT si metastaz açısından istenmelidir.
  Kemik Kanserinde Evreleme
  Primer kemik tümörleri için evrensel olarak kabul edilmiş bir evreleme sistemi yoktur.
  Şuan için Enneking evreleme sistemi kullanılmaktadır
  Grad (G)
  G1 (düşük grad):   Parosteal osteosarkom
  Endosteal osteosarkom
  Sekonder osteosarkom
  Fibrosarkom (düşük grad)
  Atipik malign fibröz histiositom
  G2 (yüksek grad):  Klasik osteosarkom
  Radyasyona sekonder sarkom
  Primer kondrosarkom
  Paget sarkomu
  Fibrosarkom (yüksek grad)
  Malign fibröz histiyositom
  Dev hücreli sarkom
  Lokal yayılım (T)
  T1 (intrakompartmantal): intraosseöz, paraosseöa
  T2 (ekstarkompartmental): yumuşak dokuya yada ekstrafasiyal yayılım.
  Evreleme grupları
  IA; G1T1M0
  IB; G1T2M0
  IIA; G2T1M0
  IIB; G2T2M0
  III; G1,2T1,2M1
  Osteosarkomlarda ‘skip’ kemik metastazları görülebilmektedir.
  Bu metastazlar aynı kemikte ikinci bir odak yada eklemin karşı tarafında
  ikinci bir kemik lezyonu olarak olmaktadır. Gros yada mikroskopik devamlılık göstermezler.
  Kemiğin malign fibröz histiyositomda lezyonun patolojik incelemedeki
  lokal yayılımı rutin grafide görünene oranla daha büyüktür.
  Kemik Kanserinde Prognostik Faktörler
  Osteosarkomlarda en önemli prognostik faktörler başvuru anında metastaz varlığıdır.
  Kondrosarkomun prognostik faktörleri; grad, boyut, hücre tipi, yerleşim,
  başvurudaki evre,yaş,lokal agresiflik derecesi, başvurudaki ağrının olup olmaması.
  Grad 1 de metastaz gelişme oranı %10 ikel grad 3 de %75 dir.
  Düşük gradlı fibrosarkomlarda metastaz oranı %5-15 olup, yüksek gradlı fibrosarkomların
  uzak metastaz oranı osteosarkomlarınkine eşdeğerdir. 5-10-20
  yıllık sağkalı sırasıyla %34, %28, %25 dir.
  Kordomalarda en önemli prognostik faktör; yerleşim bölgesi ve lokal yayılımıdır.
  Malign fibröz histiyositomlaragresif ve kötü prognoza sahip olmasına rağmen,
  fibrosarkom ve osteosarkomlara nazaran daha az agresifdirler.
  5-10 yıllık sağkalı sırasıyla %58, %43 dür.
  Kemik Kanserinde Genel Yaklaşım
  Osteosarkom;
  En iyi tedavi sistemik kemoterapi ve cerrahi rezeksiyondur.
  Kemoterapide; doksorubisin, vinkristin sülfat, metotroksat ve siklofosfamit kullanılmaktadır.
  Ekstrapulmoner metastazlarda RT+KT önerilmektedir.
  Kondrosarkom;
  Asıl tedavi cerrahidir.
  Bu tümöre sahip hastalarda 5 yıllık sağ kalım sadece byopsi ile
  %6 iken, tedavi yapılmayanlarda sağ kalım 1-8 yıldır
  Standart cerrahi amputasyonla geniş total eksizyondur.
  RT; inoperabıl lezyonlarda yada palyasyon gerektiren durumlarda kullanılmaktadır.
  Malign Fibroz Histiyositom;
  Primer tedavi agressif cerrahidir.
  RT ye cevap histiyositik olanlarda, fibrotik olanlara nazaran daha iyidir.
  RT inoperabıl lezyonlarda, inkomplet lezyonlarda ve cerrahi sonrası lokal nükslerde kullanılır.
  Ayrıca cerrahiyle anlamlı derecede fonksiyon kaybı gelişecekse
  cerrahiye alternatif olarak kullanılabilir.
  Anevrizmal Kemik Kistleri;
  Tercih edilen tedavi cerrahidir ( küretaj, kemik grefti uygulama veya kryocerrahi).
  Nobler ve arkadaşları postoperati adjuvan 20-30 Gy RT uyguylamanın
  lokal nüks oranını %32 den %8 e indirdiğini göstermiştir.
  Kordoma;
  Cerrahi + RT rezektabıl olgularda standart tedavi yaklaşımıdır.
  Tek başına RT cerrahi uygulanamayan olgularda standart tedavi yaklaşımıdır.
  Kemik Kanserinde Radyoterapi Teknikleri
  Kemik tümörleri pek radyosensitif değildir.
  Osteosarkom;
  Çok merkezli bir çalışmada  KT+RT (46 Gy) uygulanan 66 olguluk çalışmada
  lokal kontrol oranı %98.5 olarak bulunmuş.
  Hipofraksiyone akselere RT ile tedavi edilen 21 hastada (bazıları KT almış bazıları almamış)
  %81 lik lokal kontrol sağlanırken KT+RT alan kolda %92 lokal kontrol sağlanmıştır.
  Kondrosarkom;
  40-60 Gy lik radyoterapi ile bu tümörlerde %45-50 tümör kontrol oranları bildirilmiştir.
  Medüller tutulumda tüm kemik tedavi edilmiştir.
  Malign Fibröz Histiyositom;
  Postoperati  adjuvan 60 Gy RT ile %75 oranında tümör kontrolü olduğu bildirilmiştir.
  Dev Hücreli Tümör;
  45-55 Gy lik RT ile %80 lik lokal kontrol oranı bildirilmiştir
  Kordoma;
  50-60 Gy RT ile anlamlı tümör kontrol oranı sağlandığı gösterilmiştir.
  Kemik Kanserinde Tedavi Yanetkileri
  RT nin kemik etkileri doz ve tedavi volümü ile doğru, yaş ile ters orantılıdır.
  Bebeklerde 6 ay- 1 yıl sonra klinik olarak büyüme anormalkiklerine rastlanmaktadır.
  RT ye bağlı küçük damar değişikliklerinden dolayı ışınlanan kemik enfeksiyon,
  fraktür ve nekroza meyil gösterir
  EWİNG SARKOMU
  EPİDEMİYOLOJİ
  En sık femura yerleşir (%22)
  Diafiz metafiz ve epifize nazaran daha çok tutulur.
  Hematojen yayılımı sıklıkla akciğer ve diğer kemiklere olmaktadır
  Semptomatik olmayan metastazlar genellikle tanı anında vardır.
  Düz grafilerde soğan kabuğu görünümü mevcuttur.
  Asemptomatik kemik metastazları için kemik sintigrafisi yapılmalıdır.
  En önemli tanı aracı açık byopsidir. Çünkü nöroblastom ve çocukluk çağı
  küçük hücreli kemik tümörlerin ayırıcı tanısı iğne aspirasyon byopsisi ile yapılamaz.
  Patolojik Sınıflama
  Pek çok mikroskopik paterni vardır. En sık yaygın patern görülmektedir.
  Ayrıca lobüler patern ve filigri paten de görülmektedir
  Filigri patern en kötü prognoza sahip olandır
  Prognostik Faktörler
  Tanı anında tümör boyutu metastaz dışındaki en önemli prognostik faktördür
  Pelvisteki tümörler en kötü prognoza sahip olanlardır.
  Bunu femur ve humerus gibi distal kemikler izler.
  Distal yerleşimli uzun kemiklerin prognozu daha iyidir.
  İyi prognostik faktörler; kadın olmak, tanının septomların başlamasından sonra en geç
  1 ay içersinde konmuş olması ve yüksek lenfosit sayısı.
  Genel Yaklaşım
  Çocuklarda, epifizleri kapanmamış ekstremitedeki lezyonlar,
  patolojik fraktür tehditi olan lezyonlar,
  çokarılabilecek önemsiz kemiklerdeki (fibula, klavikula ve bazı kaburgalar)
  lezyonların asıl tedavisi cerrahidir.
  Amputasyon RT sonrası gelişebilecek başarısızlıklar için kullanılabilir.
  En iyi sonuçlar adjuvan RT+KT ile elde edilmektedir
  KT olarak; vinkristin, daktinomisin,siklofosfamit, doksorubisin, ifosfamit ve mesna
  Metastataik ewing sarkomunda VAC-ADR rejimi (vinkridtin sülfat, siklofosfamit,
  daktinomisin ve doksorubisin)
  ile birlikte 45 Gy RT uygulaması tercih edilmektedir. %30 luk 5 yıllık sağ kalım elde edilmektedir.
  Tüm vücut foton ışınlaması yapılarak kemik iliği transplantasyonunun rolü araştırılmaktadır.
  kemikkanseri
  İletişim:
  Medikal Blok Medikal
  Medikal Kozmetik Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
  Adres : Osmanağa Mah Rıhtım Cad. Reşit Efendi Sok No : 45 /A
  Kadıköy – İSTANBUL
  İletişim : 0216 405 28 28 – 0216 405 28 29 – 0216 349 80 80
  Fax : 0216 405 28 30
  Mobil : 0532 377 93 07 – 0530 286 53 43
  Mail : omronmedikal.net@gmail.com
  www.medikalblog.net

  Medikal Blog Whatsap Medikal Blog Whatsap

  Ürün stoklarımızda mevcut olup, firmamıza uğrayarak ürünü tedarik edebilirsiniz, adres belirtirseniz ürün adresinize gün içinde kargoya verilir.
  Ürünlerimiz Fotoğraflarda Görüldüğü gibi %100 Orjinal, UBB Barkodlu,Faturalı ve 1. Kalitedir.
  Firmamızdan talep etmiş olduğunuz ürünler Aras kargo olarak gönderimi yapılır.
  Kargo Paket gizliliği vardır. Kargo Paketinde kesinlikle iletişim bilginiz dışında farklı bir açıklama bulunmaz. Satışta olan ürünlerimizin %95 stoklarımızda mevcut olup, Mağaza ürünleri olduğu için ürün kalmaması durumunda size bilgi verilecektir. Olası stok problemleri için şimdiden anlayışınıza teşekkür ederiz. iade ve değişim için bizimle iletişime geçin. İade kriteri ambalajı bozulmamış ve tekrar satılabilir durumda olmalıdır.

  Sağlık Bakanlığı 15.05.2014 tarihli 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği doğrultusunda, “Medikal Ürünlerin internet aracılığı ile satışı durdurulmuştur”. İnternet sitemizde bulunan ve tanıtımını yapmış olduğumuz ürünlerin tamamı, bayisi olduğumuz ve yetkilendirilmiş olduğumuz firmaların ve Türkiye distribütörlerinin, ürünlerinin satışına firmamızın mağazasında devam etmektedir. Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için; Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Cihaz Kurumu izni ile yetkili, Sorumlu müdür, Satış ve Tanıtım Elemanlarımız; soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden, sizlere yardımcı olacaktır.

  Anlayışınızdan ve firmamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

  Bize Yazın

 Medical ürünler iletişim
mersin escort