Mesane Kanseri - Medikal Malzeme, Tıbbi Cihaz, MedikalblogMedikal Malzeme, Tıbbi Cihaz, Medikalblog

Anasayfa Kanser Mesane Kanseri

 • Mesane Kanseri
  Kanser kelimesi herkesi korkutan bir kelimedir. Ancak özellikle mesane kanseri bu kadar korkutucu olmamalıdır çünkü erken tanı ve tedavide genellikle tam olarak iyileşme söz konusudur. Genellikle 50-70 yaş arasında sıktır ve erkeklerde kadınlardan 3 misli daha fazladır. Erkek mesane kanseri olması riski kadınlardan üç kat daha fazladır. Amerika da her yıl yaklaşık kırk bin yeni mesane kanseri olayı teşhis edilir ve onbeş binden fazla ölümün nedeni bu hastalıktır. Mesane kanseri kırk yaşın altındakilerde nadiren görülür. Bunun en azından çevresel faktörlerle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu hastalık sigara içenlerde boya, kimya ve lastik sanayiinde çalışan işçilerde daha fazla görülür. Mesane (idrar torbası) idrarın birikmesi ve boşalmasını sağlayan organımız olup, mesaneyi oluşturan hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmasına da mesane kanseri denir. Eğer bu hücre çoğalması yalnızca mesanenin yüzeysel katmanı ile sınırlıysa buna yüzeysel mesane kanseri denir. Eğer hücre çoğalması derinleşip kas ve yağ tabakasına da geçerse buna derin (invaziv) mesane kanseri denir.
  Mesane Kanserinde Belirtiler Nelerdir?
  Mesane kanserinin en erken belirtisi idrarda kan bulunmasıdır.Bu durum gözle veya mikroskopla saptanabilecek derecede olabilir.Bu nedenle yıllık check up muayenelerinde idrar tahlili yapılması önem taşır.
  İdrarda kan görülmesi her zaman mesane tümörü var demek değildir.İdrar yolu ve böbrek taşları,erkeklerde prostat hastalıkları ve idrar yolu infeksiyonlarında da idrarda kan çıkabilir.
  Hastalarda genellikle ağrı yoktur. Nadiren işeme esnasında rahatsızlık hissi ve yanma olur.Sık idrara çıkma olabilir.İdrar yolu ile ilgili bu tür belirtileri mutlaka doktorunuz ile paylaşın.Çünkü idrar yolu kanamasını mikroskopik düzeyde ise fark etmeniz mümkün olmaz.
  Belirtilerden bazıları idrar yolu infeksiyonlarında da görülür.İkisinin ayrımı ve tedavisi için doktor değerlendirmesi gerekir.
  Mesane kanserlerinin çoğu büyük cerrahi girişime gerek kalmaksızın tedavi edilebilir.Bu tedaviler yaşam kalıtesini çok az etkilerler.Mesane kanseri hastalarının çoğunda yaşamsal risk oluşturan yayılmalara (Metastaz)rastlanmaz.
  Burada mesane kanserinin ne olduğu,tanı ve tedavi yöntemleri ve hastalıktan korunma ile ilgili öneriler aktarılmaya çalışılacaktır.
  Mesane Kanseri Nedir?
  Mesane iç yüzeyi özel bir hücre tabakasıyla döşelidir. Bu hücreler idrar kesesini, idrarın tahriş edici etkisinden korurlar.Yaşam döngüleri boyunca çoğalarak ölürler ve yerlerini genç hücrelere bırakırlar.Kanserde ise bu hücreler kontrolsüz olarak çoğalarak sağlam dokuları işgal ederler.Bu durum bazen tümör gelişimi olarak adlandırılırsa da her tümör kanser özelliği taşımayabilir. Bu nedenle hastalık için ‘kötü huylu tümör’ tanımlaması daha uygun olur. Tümörle ilgili kanıtlar ortaya çıkınca tanı için ufak bir doku örneği alınarak mikroskop altında incelenir. Dokunu iyi huylu mu yoksa kötü huylumu olduğu ortaya konur.Eğer kaba görünüm olarak tümör tanısı kesinse ufak bir parça almak yerine tümörün hepsi kazınarak da tanıya gidilebilir.
  Mesane tümörlerinin çoğunun kötülük derecesi düşük seviyededir. Kötülük derecesi yüksek olan tümörler, idrar kesesi çeperine , komşu organlara ve uzak vücut bölgelerine yayılma gösterirler.Ancak en kötü dereceli mesane tümörleri bile erken evrelerde idrar kesesini aşmamış halde bulunur ve bu evrede tedavi tümörü tümüyle temizleyebilir.
  Tedavi başarılı olsa bile yeni tümör gelişme riski yüksek olduğundan düzenli takip gereklidir.Bu takiplerde idrar tetkiki ve idrar kesesi içinin endoskopik incelemesi yapılır.Bu işleme sistoskopi denir
  Resimde mesane duvarı kesidinde yüzeyel ve invazif mesane tümörü gösterilmiştir. Yüzeyel mesane tümörü mesanenin diğer katları içine girmemektedir.
  Mesane Kanserinde Kimler Risk Altındadır?
  Mesane tümörleri genellikle 40 yaş altında görülmez.Erkeklerde kadınlara göre 4 kat fazla görülür.Sigara içenlerde risk 3 kat fazladır.Sigara içimi risk faktörler içinde kontrol sağlayabildiğimiz tek faktördür.
  İlave olarak çalışma ortamında bulunan bazı kimyasal toksik maddeler risk oluşturur.Bu maddelerin başında anilin boyaları gelir .Bu nedenle tekstil,metal,deri, kauçuk sektöründe çalışan işçiler risk altındadır.İlginç olarak mesane kanseri tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar da (örneğin siklofosfamid) mesanede kanserine yol açabilir.Bu tür ilaçları üreten fabrika işçileri de risk altındadır.
  Nasıl Tanı Konulur?
  İdrarda kan bulunduğunda doktorunuz sizi üroloji uzmanına yönlendirebilir. Üroloji uzmanı erkek ve kadında,böbrek ve idrar yolları hastalıkları ve erkek üreme sistemi hastalıkları ile ilgilenen uzmandır. Aşağıda verilmiş olan testler uzman doktorlar tarafından yapılır ve hastanede yatış gerektirmez.
  İdrar Sitolojisi:Mesane iç yüzeyindeki hücreler idrara karışır.Bu test ile bu dökülen hücreler özel yöntem ve teknikler kullanılarak mikroskop altında incelenir ve kanser hücreleri varsa belirlenmeye çalışılır.
  Sistoskopi:İnce teleskop benzeri bir alet ile anestezi altında alt idrar yolundan girilerek idrar kesesinin incelenmesi işlemidir.Gerektiğinde şüpheli bölgelerden parça almaya da imkan verir.
  Görüntülüme Yöntemleri:Vücut dışından bazı yüksek teknoloji ürünü cihazların kullanılarak vücut içindeki organların incelenmesi işlemidir.Bunlar şöyle sıralanabilir:
  *Bilgisayarlı Tomografi (BT): X ışınları kullanılarak vücudun istenen bölgesi değişik açılardan taranır ve veriler bilgisayar işleminden geçirilerek ayrıntılı film görüntüleri elde edilir.Mesane dışına tümör yayılımı ve lenf bezlerinde tümör olup olmadığı BT ile ortaya konabilir.
  *Ultrasonografi: Belirli frekansdaki ses dalgalarının değişik özellikteki dokulardan farklı ölçülerde yansıması prensibine dayanarak çalışan bir cihazdır. Tümörün yerinin ve büyüklüğünün belirlenmesinde faydalıdır.
  *İntravenöz piyelografi(ilaçlı böbrek filmi- İVP)Hem üst ,hem de alt idrar yolları hakkında fikir verir. Böbrek içinden başlayarak alt idrar yollarında sonlanan iç idrar yolları, idrar kesesi içini döşeyen hücrelerle aynı özellikteki hücrelerce döşenir. Bazı hastalarda hem iç idrar yolları (ureter)hem de böbrek içindeki idrar yollarında benzer tümörler gelişebildiğinden İVP ile önemli sonuçlar alınabilir. Bu test esnasında damardan verilen özel bir ilaç(buna kontrast solüsyonu denir) böbreklerden süzülerek iç idrar yollarını doldurur. Bu sayede iç idrar yolundaki tümörler görülebilir.
  Tedavi Nasıl Yapılır?
  Tedavi tümörün yayılma derecesine göre değişir.Eğer tümör mesane iç yüzeyini döşeyen hücreleri aşmamışsa özel bir endoskopik donanım kullanılarak çıkarılır.Bu alete rezektoskop denir.Sistoskopa benzer yapıda fakat daha kalındır.Alt idrar yolundan girilerek idrar kesesi içinde tümör görülür ve elektrik akımıyla çalışan bir kesici kullanılarak kazınır ve çıkarılır.İşlem esnasında tümör dışındaki alanlardan da doku örneği alınır.
  Tümör çıkarıldıktan sonra tümörün ne tip olduğu ve idrar kesesi adele tabakasına ilerleme durumu ,mikroskop altında incelenerek ortaya konur.Normal görünümlü alanlardan alınan parçalar da incelenir.Bu alanlarda da normal görünüme rağmen tümör hücreleri bulunabilir.
  Yapılan incelemeler sonucu tümörün ilerleme ve nüks etme riski anlaşılmış olur. Bu bilgiler tedavi seçimi için yol göstericidir.
  Tümörün bu şekilde çıkarılmasına ‘transuretral mesane tümörü rezeksiyonu’ denir.İşlem tamamlanınca idrar yoluna bir sonda takılarak idrar drenajı sağlanır.Böylelikle mesane içinde oluşan yaranın iyileşmeye başlaması ve kanamanın durması sağlanmış olur.
  Bir kaç gün sonra idrar sondası çıkarılır.Sonda çıktıktan sonraki birkaç gün idrarda yanma ve sık idrar olabilir.Bazen idrarda kanama ortaya çıkar.Bu problemler geçicidir ve kısa süre sonra normale dönüş olur.
  İlave Tedavi Gerektiren Durumlar
  Hastaların büyük çoğunluğunda ilave tedaviler gerekli olur. Mesane tümörleri çoğunlukla ameliyat sonrası ilk 6 ayda nüks eder.Bu nedenle 3ncü ayda sistoskopi ve idrarın sitolojik incelemesi yapılır.Kritik süre aşılınca takip aralıkları açılabilir.
  Tümörün tekrarlama riskinin yüksek olduğu anlaşılmışsa ,idrar kesesi içine ilaç vererek yapılan tedaviler uygulanır.Bu işlem, idrar yolundan mesaneye konulan ince bir tüpten ilacın verilmesi ve 2 saat kadar ilacın içeride tutulması ile yapılır.
  Bazı hastalarda tümör idrar kesesinin adele tabakasına kadar ilerlemiş haldedir.Bunlarda tümörün kazınması ve mesaneye ilaç verilmesi yeterli olmaz.Mesanenin tümüyle veya kısmen çıkarılması gerekir.Bu ameliyata sistektomi denir.Bazen buna ilaveten ışın tedavileri ve kemoterapötik ilaç (kansere karşı kullanılan ilaçlar) tedavileri kullanılır.
  Ne yazık ki bazen tümör lenf bezlerine ve uzak dokulara (örneğin akciğer,kemik,beyin)yayılabilir.Bu hastalarda tümörün çıkarılması tedavi sağlamaz ve kanserlerin ilaçla tedavisinde uzmanlaşmış hekimler tedaviyi üstlenerek kemoterapötikleri uygularlar.Bu uzmanlık dalına onkoloji denir.
  Mesane Çıkarılırsa Ne Olur?
  Mesane çıkarıldığında iç idrar yollarından gelen idrarı depolayarak vücut dışına atan bir yol oluşturulur.Bu amaçla hastanın bağırsakları kullanılır. Amaç idrarın atılabilmesi yanında yaşam kalitesini de koruyabilmektir.Mevcut çok sayıda yöntem arasında size en uygun olanlar hekiminiz tarafından ayrıntılı şekilde anlatılarak seçim yapmanız istenecektir.
  Mesane Kanseri Tedavi Özeti
  1)Yüzeyel mesane tümörleri:Tümör mesane iç yüzeyini geçmemiştir. Tümörün çıkarılması ve mesane içi ilaç verilmesi ile tedavi yapılır.
  2)Derine işlemiş mesane tümörleri: Tümör Mesane adele tabakasına girmiştir. Mesanenin çıkarılması ve/veya ışın tedavisi ve ilaç tedavisi ile tedavi yapılır.
  3)Uzak yayılımlı mesane tümörleri:Tümör mesane dışına taşmış ve uzak organlara sıçramıştır.Mesane genellikle çıkarılmaz İlaç tedavisi yapılır.
  Mesanenizi Korumanın Yolları
  Mesanenin sağlıklı tutulması ve kanserden korunmak için şu önerilere riayet ediniz:
  *Yıllık kontrol muayenelerinizde idrar tahlili yaptırmayı unutmayınız
  *Sigara içmeyin ve içenlerin yanında durmayın.Sigara kanser için en önemli risk faktörüdür
  *İdrar alışkanlıklarınızda değişimi ciddiye alın ve hemen doktora danışın
  *İdararda kan gördüğünüzde, mutlaka muayeneye gidin.
  1)İdrar kesesinin işlevi nedir?
  a)İdrarı oluşturur
  b)İdrarı depolar
  c)Hepsi
  2)İdrar kesesi kanserinin en sık rastlanan erken belirtisi hangisidir?
  a)Zor idrar yapmak
  b)Alt karın bölgesinde ağrı
  c)İdrarda kanama
  3)Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  a)Çok nadir rastlanan bir hastalıktır
  b)Kadınlarda daha sık görülür.
  c)Sigara içmek mesane kanseri riskini artırır
  4)Mesane kanseri tedavisinde genellikle mesane çıkarılarak tedavi yapılır
  a)Doğru
  b)Yanlış
  5)Mesane kanseri genellikle öldürücüdür
  a)Doğru
  b)Yanlış
  Doğru yanıtlar 1:b,2:c,3:c,4:b,5:a
  mesane
  İletişim:
  Medikal Blok Medikal
  Medikal Kozmetik Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
  Adres : Osmanağa Mah Rıhtım Cad. Reşit Efendi Sok No : 45 /A
  Kadıköy – İSTANBUL
  İletişim : 0216 405 28 28 – 0216 405 28 29 – 0216 349 80 80
  Fax : 0216 405 28 30
  Mobil : 0532 377 93 07 – 0530 286 53 43
  Mail : omronmedikal.net@gmail.com
  www.medikalblog.net

  Medikal Blog Whatsap Medikal Blog Whatsap

  Ürün stoklarımızda mevcut olup, firmamıza uğrayarak ürünü tedarik edebilirsiniz, adres belirtirseniz ürün adresinize gün içinde kargoya verilir.
  Ürünlerimiz Fotoğraflarda Görüldüğü gibi %100 Orjinal, UBB Barkodlu,Faturalı ve 1. Kalitedir.
  Firmamızdan talep etmiş olduğunuz ürünler Aras kargo olarak gönderimi yapılır.
  Kargo Paket gizliliği vardır. Kargo Paketinde kesinlikle iletişim bilginiz dışında farklı bir açıklama bulunmaz. Satışta olan ürünlerimizin %95 stoklarımızda mevcut olup, Mağaza ürünleri olduğu için ürün kalmaması durumunda size bilgi verilecektir. Olası stok problemleri için şimdiden anlayışınıza teşekkür ederiz. iade ve değişim için bizimle iletişime geçin. İade kriteri ambalajı bozulmamış ve tekrar satılabilir durumda olmalıdır.

  Sağlık Bakanlığı 15.05.2014 tarihli 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği doğrultusunda, “Medikal Ürünlerin internet aracılığı ile satışı durdurulmuştur”. İnternet sitemizde bulunan ve tanıtımını yapmış olduğumuz ürünlerin tamamı, bayisi olduğumuz ve yetkilendirilmiş olduğumuz firmaların ve Türkiye distribütörlerinin, ürünlerinin satışına firmamızın mağazasında devam etmektedir. Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için; Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Cihaz Kurumu izni ile yetkili, Sorumlu müdür, Satış ve Tanıtım Elemanlarımız; soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden, sizlere yardımcı olacaktır.

  Anlayışınızdan ve firmamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

  Bize Yazın

 Medical ürünler iletişim
mersin escort