Aspirasyon Cihazı Aspeed 3A - Medikal Malzeme, Tıbbi Cihaz, MedikalblogMedikal Malzeme, Tıbbi Cihaz, Medikalblog

A wonderful sychronisation connected with hands and wrists, intellect in addition to internal is usually a desire for upscalerolex.to .

Anasayfa Aspirasyon Cihazları Aspirasyon Cihazı Aspeed 3A

 • Aspirasyon Cihazı Aspeed 3A
  Hasta aspiratörü

  Ürün Açıklaması: 
  – Sağlam piston tipi elektrikli aspiratör
  Verimli ve etkili fonksiyonel aspirasyon
  Kompakt tasarım
  – Bakım ve yağlama gerektirmez
  Genel uygulama, nursinghomes ve iş sağlığı vb kullanım için ideal
  – Yüksek performans ve yüksek dayanıklılık
  – Koruyucu termal devre kesici röle 0-0,85 bardan
  Etkili vakum seviyesi
  – Garanti (aksesuarlar hariç) 12 ay
  – Motor koruyucu kap ulaşan / pompa zarar sıvı / salgıları önler.
  Teknik Bilgileri :
  – Ad. seviyesi 0-0,85 bar emilmesidir.
  – Hava akışı 15 LPM (tek pompa).
  – Boyutlar 18.5 x 33 x 21cm.
  – Ağırlık 3.5 Kg.
  – Sürekli kullanım.
  Aksesuarları :
  Motor koruyucu kap ve silikon bağlantı tüpü ile, bağlama ile 500 cc şişe, Silikon hortumlar, aspirasyon sondası, antibakteriyel filtre ve yedeği kablo tüp ve elle ayar vanası.

  ????????????????????????????????????

  Aspiratör Cihazı

  Aspirasyon Cihazı

  Aspirasyon cihazı nedir, Aspirasyon cihazı fiyatları, Aspirasyon cihazı nasıl kullanılır,
  Solunum cihazları, Sgk kurum ödemesi

  25 Mart 2010 PERŞEMBE
  Resmî Gazete
  Sayı : 27532 (Mükerrer)
  TEBLİĞ
  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

  7.3.12. Kurumca iade alınan tıbbi malzemeler
  (1) Kurum tarafından iade alınan cihazların, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan hastalara verilebilmesi için hastaların, sağlık kurulu raporu ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine müracaatta bulunmaları gerekmektedir.
  Sağlık kurulu raporlarında, “iade cihazın temini için
  Kuruma müracaat edilmesi gerektiği” belirtilecektir.
  Müracaatı takiben, söz konusu tıbbi cihazların Kurum stoklarından temin edilmesi yoluna gidilecek olup, stoklarda yok ise Kurum stoklarında cihazın olmadığına dair onay alınmak suretiyle hasta tarafından temin edilen cihaz bedelleri SUT’un 7.2.2 maddesi doğrultusunda kurumca ödenir.
  Onay alınmadan hasta tarafından temin edilen cihazların bedelleri ödenmeyecektir.
  (2) Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere iade alınmak kaydıyla taahhütname karşılığı temin edilen tıbbi malzemeler;
  a) Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Cihazları
  (CPAP, Auto CPAP, BPAP, BPAP-S, BPAP S/T, BPAP S/T AVAPS, ASV)
  b) Uzun süreli oksijen tedavisinde kullanılan cihazlar
  (oksijen Konsantratörü, oksijen tüpü ve başlığı)
  c) Nebulizatör
  ç) Aspiratör
  d) Ev tipi ventilatör
  e) Mikro infüzyon pompası (insülin pompası)
  f) Desferal pompası
  g) Tekerlekli sandalye
  ğ) Akülü tekerlekli sandalye
  h) Ayakta dik pozisyonlama ve yürütme cihazları
  ı) Enürezis alarm cihazı
  i) Lenf ödem kompresyon cihazı
  7.3.12.A- Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Cihazlarının (NİMV) Temini
  7.3.12.A-1- Solunumsal uyku hastalıklarında NİMV cihazları verilme ilkeleri
  (1)NİMV cihazı verilecek hastalıklar; Uluslararası Uyku Bozuklukları Sınıflamasına göre;
  a) Obstruktif Uyku Apne Sendromu (OUAS),
  b) Santral Uyku Apne Sendromu,
  c) Cheyne Stokes Solunumu,
  ç) Uykuyla ilişkili hipoventilasyon/ hipoksemik sendromlar
  (uyku ilişkili obstrüktif olmayan idiyopatik alveoler hipoventilasyon, konjenital santral alveoler hipoventilasyon sendromu, pulmoner parankimal veya vasküler patolojilere bağlı hipoventilasyon hipoksemi, alt solunum yolu hastalıklarına kronik obstrüktif akciğer hastalığına bağlı hipoventilasyon hipoksemi, nöromuskuler ya da göğüs duvarı hastalıklarına bağlı hipoventilasyon hipoksemi),
  (2) NİMV cihazları verilmesine ilişkin sağlık kurulu raporlarının, bünyesinde uyku merkezi bulunan sağlık kurumları sağlık kurullarınca düzenlenmesi gerekmektedir.
  (3) Sağlık kurulunda; Göğüs Hastalıkları, Psikiyatri veya Nöroloji uzmanı; hastanın çocuk olması halinde ise Çocuk Göğüs Hastalıkları veya Çocuk Nöroloji uzmanlarından en az birinin yer alması zorunludur.

  (4) Tüm gece boyunca, en az 16 kanallı polisomnografi cihazı (en az 3 kanallı olmak üzere elektroensefalografi, elektromyografi, elektrokardiyografi, elektrookülografi, oksimetre, hava akımı, karın ve göğüs solunum efor bantlarını ve horlama mikrofonu kaydını içermesi ile yapılan
  tetkike ait raporda;
  a) Uyku evreleri (total uyku süresi, uykuya geçiş süreleri, uyku etkinliği),
  b) Oksijen saturasyonu ortalama ve en düşük değerleri,
  c) Oksijen desaturasyon indeksi,
  ç) Apne – Hipopne indeksi veya solunum bozukluğu indeksi
  (respiratory disturbance index / RDİ)
  d) Apne – Hipopne veya RDI (Apne – Hipopne –
  Solunum çabasına bağlı uyanma reaksiyonu
  (respiratory effort related arousal: RERA)) süreleri,
  e) Bunların yatış pozisyonu ve uyku evrelerine göre dağılımı,
  bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
  (5) Sağlık kurulu raporu ekinde polisomnografi tetkikine ait rapor eklenecektir.
  (6) Sağlık kurulu raporunda tanı ve tedavi, tedavi basıncı ile hastanın kullanacağı
  NİMV cihazının türü ve birlikte kullanılacak aksesuarlar
  (maske, nemlendirici ve ısıtıcılı nemlendirici gibi) yer alacaktır.
  (7) NİMV cihazı kullanımı sırasında oksijen saturasyonu %88’in üzerine çıkarılamıyorsa,
  NİMV tedavisine ek olarak kronik oksijen tedavisine yönelik cihaz önerilmesi durumunda
  bedelleri Kurumca karşılanır.
  (8) NİMV cihazlarının etkin kullanılıp kullanılmadığına yönelik yıllık olarak
  Kurumca yaptırılacak kontrollerde, cihazın yıllık minimum 1200 saatin altında kullanıldığının saptanması durumunda, kullanım saati bilgilerinin yer aldığı sevk evrakı ile hastaların sağlık tesisine sevk edilmesi ve cihazla tedavinin devam edilip edilmeyeceğine ilişkin sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi gerekmektedir.
  (9) Özel sağlık kurumlarının faaliyet izin belgesinde nöroloji branşı
  (tam zamanlı nöroloji uzmanı olan) ve polisomnografi cihazı olmalıdır.
  (10) NİMV cihazlarının her birinin kullanım süresi 10 yıldır. Bu süreden önce yenilenen
  NİMV cihazının bedeli Kurumca ödenmez. Ancak NİMV cihazının kullanma süresi dolmadan
  kullanıcının kasıt ve kusuru olmaksızın arızalandığı veya kullanılamaz hale geldiğinin
  sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi ve Kurumca onarımının sağlanamaması hâlinde,
  süresinden önce yenilenmesi mümkündür.

  (11) NİMV cihazıyla birlikte kullanılması ve belli sürelerde değişmesi gereken maske,
  başlık, ara hava hortumu, oksijen ara bağlantı hortumu ve bakteri filtresi gibi aksesuarların,
  sağlık kurulu raporuna istinaden yılda en fazla bir kez reçete edilmesi durumunda bedelleri kurumca karşılanır.
  7.3.12.A-2-Bedeli Kurumca karşılanan NİMV cihazları
  7.3.12.A-2-1- Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) cihazı
  (1) Polisomnografik olarak; Apne İndeksi (AI) en az 15 veya apne- hipopne indeksi (AHİ) en az 30 veya apne, hipopne ve solunum eforu sonucu uyanma sayısını gösteren solunum bozukluğu indeksi
  (RDİ) en az 30 olarak tespit edilen ve bu bilgilerin sağlık kurulu raporu eki polisomnografi raporunda belirtilmiş olması kaydıyla veya AHİ veya RDİ 5-30 arasında olmakla birlikte artmış gündüz uykululuk, bilişsel etkilenme, duygudurum bozuklukları, uykusuzluk veya hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı, inme veya uykuyla ilişkili hipoventilasyon hipoksemik sendromlardan birinin varlığının sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla; kullanılması gerekli görülen CPAP cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.
  7.3.12.A-2-2- Oto-CPAP cihazı
  (1) CPAP cihazı verilme kriterlerine ek olarak, pozisyonel OUAS, REM ile ilişkili OUAS,
  yüksek basıncı tolere edemeyen veya sabit basınç cihazlarıyla (CPAP) tedaviyi tolere edemeyen
  hastalarda, bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla, kullanılması gerekli görülen
  Oto-CPAP bedelleri Kurumca karşılanır.
  7.3.12.A-2-3- Bilevel Positive Airway Presssure Therapy (BPAP) cihazı
  (1) CPAP cihazı verilme endikasyonu olup; yüksek nazal hava akımını tolere edemeyen,
  CPAP maskesinde önemli düzeyde hava kaçağı olan veya pozitif basınca karşı nefes verme
  güçlüğü yaşayan OUAS hastalarında veya Uyku ile ilişkili hipoventilasyon/hipoksemik sendromu (restriktif akciğer hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, obesite-hipoventilasyon sendromu, pulmoner parankimal veya vasküler patolojilere bağlı hipoventilasyon/ hipoksemi vb) olan hastalarda; bu durumun düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla BPAP cihazı
  (auto BPAP hariç) bedelleri Kurumca karşılanır.
  7.3.12.A-2-4- BPAP S/T cihazı
  (1) Uyku ile ilişkili hipoventilasyon/hipoksemik sendromu (restriktif akciğer hastalığı,
  kronik obstrüktif akciğer hastalığı, obesite-hipoventilasyon sendromu, pulmoner parankimal
  veya vasküler patolojilere bağlı hipoventilasyon/ hipoksemi vb) olan hastalarda, spontan solunumu ve tetikleme gücünün yetersiz olduğunun düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla
  BPAP S/T cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.
  7.3.12.A-2-5- BPAP S/T AVAPS cihazı
  (1) Polisomnografi eşliğinde yapılan BPAP S/T titrasyonunda yeterli tidal volüm sağlanamadığı veya uykuda solunum bozukluklarının ortadan kaldırılamadığı hastalarda, nöromusküler ve göğüs duvarı
  bozukluklarına bağlı uyku ile ilişkili hipoventilasyon-hipoksemi olan restriktif akciğer hastalığı olan hastalarda (ALS, obesite- hipoventilasyon sendromu, kifoskolyoz vb.) bu durumun düzenlenecek
  sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla
  BPAP S/T AVAPS cihazı bedelleri kurumca karşılanır.
  7.3.12.A-2-6- Adaptif basınç destekli servo ventilasyon (ASV) cihazı (1) İlk gece polisomnografi tetkiki sırasında santral apne veya Cheyne-Stokes solunumunun görüldüğü hastalarda titrasyon gecesinde
  CPAP, BPAP S/T tedavileriyle, uyku ile ilişkili solunum bozukluğu olaylarının engellenememesi veya hastanın tedaviye uyumunun ve sürekli kullanımının sağlanamaması veya ilk gece polisomnografi tetkiki sırasında, ön planda santral apne veya Cheyne-Stokes solunumunun görüldüğü hastalarda veya
  ejeksiyon fraksiyonu % 40’dan düşük olan konjestif kalp yetmezliği hastalarında
  basınç titrasyonunda CPAP, BPAP S/T tedavileri uygulanmaksızın, bu durumun düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla ASV cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.
  7.3.12.A-3- Kronik solunum yetmezliğinde NİMV cihazları verilme ilkeleri
  (1) Kronik stabil yada yavaş ilerleyen solunum yetmezliği (gündüz yada gece karbondioksit retansiyonuna bağlı semptom varlığı, noktürnal hipoventilasyon) varlığında hastanın
  ilaç ve oksijen tedavisi alıyorken stabil dönemde solunum yetmezliğinin önlenemiyor olması
  NİMV cihazı verilme endikasyonu olarak kabul edilir.
  (2) Kronik solunum yetmezliğinde BPAP-S ve BPAP-S/T cihazı bedelleri Kurumca karşılanacak olup,
  verilmesine yönelik sağlık kurulu raporu, Göğüs Hastalıkları, Nöroloji, Anestezi ve Reanimasyon ile yoğun bakım sorumlu uzman tabiplerinden birinin yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenecektir.
  (3) Sağlık kurulu raporunda hastanın kullanacağı NİMV cihazının türü ve birlikte kullanılacak aksesuarlar (maske, nemlendirici ve ısıtıcılı nemlendirici gibi) yer alacaktır.
  (4) Solunumsal Uyku Hastalıklarında Non-İnvazif Mekanik Ventilasyon Cihazları Verilme
  İlkeleri bölümü (10) ve (11) numaralı maddelerde belirtilen hükümler bu bölüm içinde geçerlidir.
  7.3.12.A-3-1- BPAP- S cihazı
  (1) Restriktif akciğer hastalıklarında;
  a) PaCO2 ≥ 45 mmHg veya
  b) En az 2 lt /dk akım hızında nazal O2 desteği altında O2 saturasyonunun
  5 dk süreyle kesintisiz ≤ %88 veya
  c) İlerleyici nöromüsküler hastalıklar için maksimal inspratuar basınç (MİP) ≤ 60 cm H2O veya FVC ≤ %50, olarak saptanması ve bunlara ilişkin kanıtlayıcı  belgelerin (solunum fonksiyon testi, arteriyel kan gazı ölçümü) sağlık kurulu raporu ekinde yer alması koşuluyla
  BPAP-S cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.
  (2) Obstriktif akciğer hastalıkları: Uygun bronkodilatör ve O2 tedavisine rağmen;
  a) PaCO2 ≥ 55 mmhg veya
  b) PaCO2 50 ve 54 mmHg arasında ise en az 2 lt /dk akım hızında nazal O2 desteği altında noktürnal O2
  saturasyonunun 5 dk süreyle kesintisiz ≤ %88 veya
  c) PaCO2 50 ve 54 mmHg arasında olup, bir yılda ikiden fazla
  hiperkapnik atak nedeniyle hastaneye yatırılan, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan hastalarda; bu durumların sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve bunlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin

  (solunum fonksiyon testi, arteriyel kan gazı ölçümü) sağlık kurulu raporu ekinde yer alması koşuluyla
  BPAP-S cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.
  (hasta solunum fonksiyon testi yapamıyorsa bu durum sağlık kurulu raporunda açıkça belirtilecektir.)
  7.3.12.A-3-2- BPAP S/T cihazı
  (1) BPAP- S cihazı için tanımlanmış kriterlere ek olarak inspirasyon basınç yüksekliği
  (İPAP ≥ 20 cm H2O) veya yoğun bakımda izlendiği dönemlerde
  apne saptanan hastalarda, bu durumların sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve bunlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin sağlık kurulu raporu ekinde yer alması koşuluyla BPAP-S/T cihazı
  bedelleri kurumca ödenir.
  7.3.12.B- Evde uzun süreli oksijen tedavisi cihazları
  (1) Kronik solunum yetmezliği tedavisinde uygulanacak oksijen sistemlerinin verilmesine
  yönelik sağlık kurulu raporları, Göğüs Hastalıkları, Nöroloji, Anestezi ve
  Reanimasyon ile yoğun bakım sorumlu uzman tabiplerinden; hastanın çocuk olması halinde ise
  Çocuk Göğüs Hastalıkları veya Çocuk Nöroloji uzmanlarından birinin yer aldığı sağlık
  kurulularınca düzenlenecektir.
  (2) Sağlık kurulu raporunda; tanı, hastanın kullanacağı oksijen cihazının türü
  ve gerekçesi, oksijen akım hızı, günlük kaç saat kullanılacağı ve birlikte kullanılacak aksesuarlar
  (maske, kanül taşıyıcı hortum, nemlendirici gibi) yer alacaktır.
  (3) Sağlık kurulu raporu ekinde arteriyel kan gazı tetkiki ve diğer kanıtlayıcı belgeler eklenecektir.
  (4) Evde uzun süreli oksijen tedavi cihazı verilme koşulları;
  a) Kronik solunum yetmezliği olanlarda; (istirahat veya egzersiz halinde) PaO2
  (Parsiyel Oksijen Basıncı) ≤ 55 mmHg veya SaO2 (Oksijen Saturasyonu) ≤ 88 olması halinde,
  b) Korpulmonale varlığında; PaO2 ’de 55-59 mmHg veya SaO2 ≤ 89 ile birlikte EKG ’de
  P Pulmonale bulgusu olması veya Hematokrit > % 55 veya Konjestif yetmezlik olması halinde,
  c) Akut solunum yetmezliğinde; Akut solunum yetmezliği olan hastalarda stabil
  dönemde solunum yetmezliğinin önlenemiyor olması durumunda yukarıda (1) veya (2) de sıralanan bulgular sağlanıyorsa,
  ç) Efor kapasitesini sınırlayan terminal dönem (kanser ve diğer sistemik hastalıklara bağlı)
  hastalarda sağlık kurulu raporunda belirtilmek koşuluyla; evde uzun süreli oksijen tedavisi cihazı bedelleri
  Kurumca karşılanır.
  (5) Evde uzun süreli oksijen tedavisi cihazı verilen hastaların yılda bir kez sevk evrakı ile sağlık tesisine gönderilmesi ve cihazla tedavinin devam edilip edilmeyeceğine ilişkin sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi gerekmektedir.
  (6) Kurumca finansmanı sağlanacak evde uzun süreli oksijen tedavisi cihazları;
  1- Oksijen tüpü (gaz hali)
  2- Oksijen tüpü (sıvılaştırılmış)
  3- Oksijen konsantratörü
  (7)Taşınabilir komponenti olan oksijen tedavisi cihazları, istirahat halinde PaO2
  (Parsiyel Oksijen Basıncı) > 55 mmHg veya SaO2 (Oksijen Saturasyonu) > 88 olmasına karşın
  egzersiz durumunda veya iş sırasında desatüre (PaO2 ≤ 55 mmHg veya SaO2 ≤ 88) olması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.
  (8) Oksijen Konsantratörü verilen kişilere, raporda belirtilmek koşuluyla oksijen tüpü önerilmesi durumunda bedelleri Kurumca karşılanır.
  (9) Cihazla birlikte kullanılması ve belli sürelerde değişmesi gereken maske,
  başlık, ara hava hortumu, oksijen ara bağlantı hortumu ve bakteri filtresi gibi aksesuarların,
  sağlık kurulu raporuna istinaden yılda en fazla bir kez reçete edilmesi durumunda
  bedelleri kurumca ödenir.
  7.3.12.C- Nebulizatör cihazı
  (1) Nebulizatör cihazı verilmesine ilişkin sağlık kurulu raporlarının,
  a) Erişkin hastalar için; Göğüs Hastalıkları veya Alerji Hastalıkları
  uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.
  b) Çocuk hastalar için; Çocuk Alerjisi uzmanı veya Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı,
  bu uzman hekimlerin bulunmadığı sağlık kurumlarında çocuk sağlığı ve
  hastalıkları uzmanlarından, en az birinin yer aldığı sağlık kurulları tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.
  (2) Sağlık kurulu raporu ekinde solunum fonksiyon testi
  (SFT) ve arteriyel kan gazı (AKG) sonuçlarını gösterir belge eklenecektir.
  (3) Kompresör tipi nebülizatör bedelleri Kurumca karşılanacak olup ultrasonik nebulizerler bedelleri karşılanmaz.
  (4) Erişkin hastalarda cihazın verilmesine ilişkin olarak; İnhaler preparatları ve inhaler preparatların
  kullanılmasına yardımcı aletleri (airchamber, spacer v.b.) kullanamadığı sağlık kurulu raporu ile belgelenen,
  a) Stabil kronik akciğer hastalığı olanlarda; FEV1 ≤ 40 ise AKG değerlerine bakılmaksızın,
  b) Persistan astımlı hastalarda; FEV1 veya PEFR ≤ %60 veya FEV1 veya PEFR % 60–80 arasında olup günlük PEFR veya FEV1 değişkenliği %30’un üzerinde,
  c) Bronşektazi tanısı ile birlikte kalıcı hava yolu obstrüksiyonu olan hastalarda;
  Stabil dönemde FEV1 ≤ 40; olduğu sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve dayanağı belgelerin rapor ekinde yer alması koşuluyla nebülizatör cihazı bedelleri Kurumca ödenir.
  (5) Çocuk hastalarda cihazın verilmesine ilişkin olarak;
  a) Persistan astımlı hastalarda; FEV1 veya PEFR ≤ %60 olan veya
  FEV1 veya PEFR % 60–80 arasında olup günlük
  PEFR veya FEV1 değişkenliği %30’un üzerinde olması veya
  b)14 yaşın üstündeki hastalarda; FEV1 veya PEFR ≤ 40 olması veya
  c) 6 yaşın altındaki hastalar ve 6 yaşın üstünde olup ek sorunu (örneğin nörolojik bir sorun) nedeniyle solunum fonksiyon testi yapılamayanlar hastalarda bu durum sağlık kurulu raporunda belirtilmesi;
  koşuluyla nebülizatör cihazı bedelleri Kurumca ödenir.
  (6) Solunum fonksiyon testi yapamayan ve Kronik Akciğer Hastalığı tanısı almış çocuklarda, bronkopulmoner displazi, bronşiolitis obliterans tanılı hastalarda, interkostal adaleleri çalışmayan veya mental retarde (IQ ≤ 40) olan nörolojik sorunlu hastalarda PaO2 ≤ 55 mmHg veya SaO2 ≤ 88
  olması halinde bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.

  Medikal Blog Whatsap Medikal Blog Whatsap

  Ürün stoklarımızda mevcut olup, firmamıza uğrayarak ürünü tedarik edebilirsiniz, adres belirtirseniz ürün adresinize gün içinde kargoya verilir.
  Ürünlerimiz Fotoğraflarda Görüldüğü gibi %100 Orjinal, UBB Barkodlu,Faturalı ve 1. Kalitedir.
  Firmamızdan talep etmiş olduğunuz ürünler Aras kargo olarak gönderimi yapılır.
  Kargo Paket gizliliği vardır. Kargo Paketinde kesinlikle iletişim bilginiz dışında farklı bir açıklama bulunmaz. Satışta olan ürünlerimizin %95 stoklarımızda mevcut olup, Mağaza ürünleri olduğu için ürün kalmaması durumunda size bilgi verilecektir. Olası stok problemleri için şimdiden anlayışınıza teşekkür ederiz. iade ve değişim için bizimle iletişime geçin. İade kriteri ambalajı bozulmamış ve tekrar satılabilir durumda olmalıdır.

  Sağlık Bakanlığı 15.05.2014 tarihli 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği doğrultusunda, “Medikal Ürünlerin internet aracılığı ile satışı durdurulmuştur”. İnternet sitemizde bulunan ve tanıtımını yapmış olduğumuz ürünlerin tamamı, bayisi olduğumuz ve yetkilendirilmiş olduğumuz firmaların ve Türkiye distribütörlerinin, ürünlerinin satışına firmamızın mağazasında devam etmektedir. Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için; Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Cihaz Kurumu izni ile yetkili, Sorumlu müdür, Satış ve Tanıtım Elemanlarımız; soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden, sizlere yardımcı olacaktır.

  Anlayışınızdan ve firmamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

  Bize Yazın

 Medical ürünler iletişim

Möbelentsorgung Berlin

beylikdüzü escort Avrupa yakası escort Şişli escort Mecidiyeköy escort Taksim escort Beşiktaş escort Etiler escort Nişantaşı escort Ortaköy escort Levent escort Maslak escort Cihangir escort Çağlayan escort Fatih escort Kadıköy escort Aksaray escort Beyoğlu escort Kagıthane escort Florya escort Çapa escort berlin escort escort Dubai porno izle seks hikayeleri sex hikayeleri popads