İş yerleri hekimliği ve İlk yardım malzemeleri - Medikal Malzeme, Tıbbi Cihaz, MedikalblogMedikal Malzeme, Tıbbi Cihaz, Medikalblog

A wonderful sychronisation connected with hands and wrists, intellect in addition to internal is usually a desire for upscalerolex.to .

Anasayfa İş Güvenlik Malzemeleri İş yerleri hekimliği ve İlk yardım malzemeleri

 • İş yerleri hekimliği ve İlk yardım malzemeleri.
  İş yerlerinde iş kazalarına karşı, Alınacak tıbbi tedbirler ve iş yerlerinde bulundurulması zorunlu olan ilk yardım ve tedavi levâzımatı ile sıhhi tesisat:
  – İŞ YERİ HEKİMİ:
  Sürekli olarak en az 50 işçi çalıştırılan iş yerlerinde SGK’ ca sağlanan tedavi hizmetleri dışında
  kalan işçilerin sağlık durumlarının denetlenmesi, ilk yardım,
  acil tedavi ve diğer koruyucu sağlık hizmetlerini düzenlemek üzere, işveren,
  Umumi Hıfzısıhha Kanununun 180 inci ve Sosyal Sigortalar Kanununun 114 üncü maddeleri gereğince iş yerindeki işçi sayısına ve işteki tehlikenin büyüklüğüne göre, bir ya da daha fazla hekim sağlayacaktır.
  Bu hekimlerin çalışma koşulları ile görevlerini nasıl yürüteceklerini ayrıntılı şekilde gösteren
  bir yönetmelik tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:91)

  isyeri-hekimi

  – SAĞLIK TESİSLERİ:
  İşverenler, işin niteliğine, özelliğine, çeşidine ve çalıştırdıkları işçi sayısına ve hekim ve
  sağlık tesisleri ile olan ilişkilerine göre, zamanında gerekli tedbirleri almak amacıyla aşağıda belirtilen
  sağlık tesisleri ile ilk yardım ve tedavi levazımını, iş yerlerinde bulundurmakla yükümlüdürler.
  Bu tesisler ve levazım; kişisel ilk yardım paketlerini, ilk yardım kutularını veya
  çantalarını veya dolaplarını, ilk yardım ve ilk müdahale odalarını veya
  ilkyardım istasyonlarını kapsar.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:92)

  saglik-merkezi

  – KİŞİSEL İLKYARDIM PAKETLERİ:
  Kişisel ilk yardım paketleri; kazaya uğrayanın ilk yardımcı gelinceye veya
  bir sağlık tesisine gönderilinceye kadar, kendi kendine gerekli pansumanı yapacak veya
  ağrısını giderecek nitelikte malzeme ve ilaçlarla donatılacaktır.
  Kişisel ilk yardım paketleri,maden, tünel, yeraltı karayolları ve demiryolları işçileri gibi
  kaza ihtimali çok olan, dağınık ve münferit çalışmayı gerektiren iş yerlerindeki işçilere verilecektir.
  Bu paketler, küçük ve kullanışlı malzeme ve ilaçları dış etkilere karşı koruyacak plastik veya
  madeni ambalajlı olacaktır.
  Kişisel ilk yardım  paketi, çalışmayı önlemeyecek ve düşmeyecek şekilde,
  iş elbisesi cebine konacak veya uygun bir yerine bağlanacaktır.
  Kişisel ilk yardım paketinin,gerektiğinde nasıl ve ne şekilde kullanılacağı, ilgililere öğretilecek,
  buna ait yazılı bir yönerge paket içine konacaktır.
  Kişisel ilk yardım paketinin içinde, aşağıda yazılı ilaç ve malzeme bulunacaktır:
  – Kullanma yönergesi,
  – Pamuk (Küçük paket),
  – Gazlı bez (Steril),
  – Sargı bezi,
  – Yapıştırıcı bant (Steril),
  – Analjezik hap,
  – Tentürdiyot (1 veya 2 ampul),
  – Sülfamitli toz.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:93)

  isyeri-ilk-yardim-malzemeleri

  – İLKYARDIM İLAÇ VE MALZEMESİ:
  Mekanik cihazları bulunmayan ve 10 dan az işçi çalıştıran işyerlerinde, içinde
  (tentürdiyot, alkol, sargı bezi, pamuk vb.) ilkyardım levazımı bulunan 1 numaralı ilaç kutusu veya çantası bulundurulacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:94)
  – İLKYARDIM İLAÇ VE MALZEMESİ:
  Mekanik cihazları bulunmayan ve 10 dan fazla ve 50 den az işçi çalıştıran iş yerleri ile mekanik cihazlarla 10 dan az işçi çalıştırılan işyerlerinde içinde (tentürdiyot, alkol, sargı bezi, pamuk, yanık pomadı vb.)
  ilk yardım levazımı bulunan 2 numaralı ilk yardım çantası veya dolabı bulundurulacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:95)
  – İLKYARDIM İLAÇ VE MALZEMESİ:
  Mekanik cihazlarla 10 dan fazla ve 50 den az işçi çalıştıran işyerleri ile yapılan işin niteliği bakımından,
  kaza tehlikesi bulunan işyerlerinde, içinde (tentürdiyot, alkol, sargı bezi, pamuk, yanık pomadı, suni teneffüs cihazı vb.) ilk yardım levazımı bulunan 3 numaralı ilk yardım dolabı ile bir sedye ve bir battaniye bulundurulacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:96)
  – İLKYARDIM İLAÇ VE MALZEMESİ:
  50 ve daha fazla işçi çalıştıran iş yerinde, içinde
  (tentürdiyot, alkol, sargı bezi, pamuk, yanık pomadı suni teneffüs cihazı, tansiyon aleti vb.)
  ilk yardım levazımı bulunan 4 numaralı ilk yardım dolabı ile yeteri kadar sedye ve battaniye bulundurulacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:97)
  – İLKYARDIM MALZEMESİ:
  93, 94, 95, 96, 97 nci maddelerde yazılı ilaç ve malzeme,
  kullanıldıkça tamamlanacak ve her zaman eksiksiz bir şekilde bulundurulması sağlanacaktır.
  İlaç kutusuna veya çantasına veya dolaplarına, işin veya iş yerinin özelliğine göre, iş yeri hekimi tarafından lüzum gösterilen ilaç ve malzeme de eklenecektir.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:98)
  – İLAÇ DOLAPLARI:
  İlaç kutuları veya çantaları veya dolapları, toz ve toprak girmeyecek şekilde yapılmış olacak ve
  herhangi bir karışıklığa meydan vermemek üzere, işleri bölünmüş ve her ilacın ismi,
  kutu veya şişesinin üzerine, okunaklı olarak yazılmış bulunacaktır.
  İlaç kutuları veya çantaları veya dolaplarının üzerilerine, içinde bulunan ilaçlar ve malzemelere göre,
  kaç numaralı sıhhi yardım kutusu, çantası veya dolabı olduğu yazılacak ve kapaklarının iç tarafına da,
  içinde bulunan ilaç ve malzemenin bir listesi yapıştırılacak ve beyaza boyanarak üzerine kırmızı ay işareti konacak ve iş yerinin uygun bir yerinde bulundurulacaktır.
  Bu kutu, çanta ve dolapların, kilitli durması sağlanacak ve anahtarları, sağlık işleri görevlisine,
  bulunmadığı hallerde, iş yerindeki ilk yardım kursu görmüş birisine verilecek ve bunlar,
  bu işten sorumlu bulunacaktır.
  İş yerinde birden fazla postalarla çalışıldığı hallerde, her postada bu görevi yapacakların,
  anahtarı birbirlerine devretmeleri sağlanacak ve işveren veya işveren vekilinde de
  bir yedek anahtar bulunacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:99)

  isyeri-ilac-dolabi

  – İLK YARDIM ODASI:
  Hastanesi olmayan veya şehir veya kasabalar dışındaki yerlerde kurulmuş ve
  sürekli olarak en az 50 ve en çok 100 işçi çalıştırılan iş yerlerinde,
  Umumi Hıfzısıhha Kanununun 180 inci Maddesi gereğince hazırlanması gereken ilk yardım odasında,
  işin ve iş yerinin niteliğine ve özelliğine göre yeterli miktarda ilaç ve ilk yardım malzemesi,
  3 adet sedye, iki adet battaniye ve bir adet yatak bulunacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:100)

  isyeri-ilk-yardim-odasi

  – İLK MÜDAHALE ODASI:
  Hastanesi olmayan veya şehir veya kasabalar dışındaki yerlerde kurulmuş ve sürekli olarak 100 den fazla ve 500 den az işçi çalıştırılan iş yerlerinde
  Umumi Hıfzısıhha Kanununun 180 inci Maddesi gereğince hazırlanması gereken revirde
  (ilk müdahale odasında) işin ve iş yerinin niteliğine ve özelliğine göre yeterli miktarda ilaç ve
  ilk yardım malzemesi ile yeteri kadar sedye, 100 kişiye bir yatak hesabıyla ikişer battaniyesi bulunan yatak tahsis edilecektir.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:101)

  isyeri-mudahele-odasi

  – İLK YARDIM İSTASYONU:
  Hastanesi olmayan veya şehir veya kasabalar dışındaki yerlerde kurulmuş ve
  sürekli olarak 500 veya daha fazla işçi çalıştırılan iş yerlerinde, bir ilk yardım istasyonu yapılacaktır.
  Bu istasyonda, işin ve iş yerinin niteliğine ve özelliğine göre yeterli miktarda ilaç ve ilk yardım malzemesi, yeteri kadar sedye, 100 kişiye bir yatak hesabıyla ikişer battaniyesi bulunan yatak ve
  bir muayene masası bulunacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:102)

  – İLKYARDIM YERİNİN TEMİZLİĞİ:
  İşyerlerindeki ilk yardım odalarıyla ilk müdahale odaları ve ilk yardım istasyonları,
  bol ışıklı ve kolayca havalandırılıp ısıtılır, temizlenir ve yıkanır şekilde yapılmış olacak,
  içlerinde akar sıcak su hela ve yıkanma yerleri bulunacaktır.
  Akar sıcak su sağlanamayan yerlerde, su ısıtmak için gerekli tedbirler alınmış olacaktır.
  Yatakların bulunduğu oda ile muayene ve müdahale odaları, yeteri kadar geniş ve
  birbirinden uygun şekilde ayrılmış olacak ve buralarda, acil durumlar için,
  yedek aydınlatma tesisleri bulundurulacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:103)

  – UYARI LEVHALARI:
  İş yerlerinde, ilk yardım odaları ile ilk müdahale odaları, ilk yardım istasyonları ve diğer ilgili kısımlar, kolaylıkla bulunmaları için uygun şekilde işaretlenecek ve görünen yerlere okunaklı yazılar yazılacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:104)
  – AMBULANS:
  Sürekli olarak 50 den fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde hastalanan veya iş kazasına uğramış işçilerin,
  iş yerine en yakın sağlık tesislerine taşınmaları için gerekli araç ve gereçler bulundurulacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:105)

  – HEMŞİRE-SAĞLIK MEMURU:
  İlk yardım odaları, ilk müdahale odaları ve ilk yardım istasyonları ve ilk yardım istasyonlarının bakım, temizlik ve alet muhafazaları için, bir hemşire veya sağlık memuru görevlendirilecek, bunların sağlanamadığı hallerde, bu görevleri yapacak ilk yardım kursu görmüş yeterli bir eleman bulundurulacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:106)

  – İLKYARDIM ELEMANI:
  Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı iş yerlerinde, bir sağlık memuru veya hemşireden başka ilk yardım
  ve kurtarma kursu görmüş en az bir kişi de bulundurulacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:107)

   

  – GECE VARDİYASINDA İLK YARDIM:
  Gece ve gündüz sürekli çalışan iş yerlerinde, ilk yardım odaları, ilk müdahale odaları ve ilk yardım istasyonları, geceleri de görevli personeli ve araç ve gereçleri ile her an kullanılır halde hazır bulundurulacaktır.
  İşveren bu yönden, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:108)

  Medikal Blog Whatsap Medikal Blog Whatsap

  Ürün stoklarımızda mevcut olup, firmamıza uğrayarak ürünü tedarik edebilirsiniz, adres belirtirseniz ürün adresinize gün içinde kargoya verilir.
  Ürünlerimiz Fotoğraflarda Görüldüğü gibi %100 Orjinal, UBB Barkodlu,Faturalı ve 1. Kalitedir.
  Firmamızdan talep etmiş olduğunuz ürünler Aras kargo olarak gönderimi yapılır.
  Kargo Paket gizliliği vardır. Kargo Paketinde kesinlikle iletişim bilginiz dışında farklı bir açıklama bulunmaz. Satışta olan ürünlerimizin %95 stoklarımızda mevcut olup, Mağaza ürünleri olduğu için ürün kalmaması durumunda size bilgi verilecektir. Olası stok problemleri için şimdiden anlayışınıza teşekkür ederiz. iade ve değişim için bizimle iletişime geçin. İade kriteri ambalajı bozulmamış ve tekrar satılabilir durumda olmalıdır.

  Sağlık Bakanlığı 15.05.2014 tarihli 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği doğrultusunda, “Medikal Ürünlerin internet aracılığı ile satışı durdurulmuştur”. İnternet sitemizde bulunan ve tanıtımını yapmış olduğumuz ürünlerin tamamı, bayisi olduğumuz ve yetkilendirilmiş olduğumuz firmaların ve Türkiye distribütörlerinin, ürünlerinin satışına firmamızın mağazasında devam etmektedir. Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için; Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Cihaz Kurumu izni ile yetkili, Sorumlu müdür, Satış ve Tanıtım Elemanlarımız; soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden, sizlere yardımcı olacaktır.

  Anlayışınızdan ve firmamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

  Bize Yazın

 Medical ürünler iletişim

Möbelentsorgung Berlin

beylikdüzü escort Avrupa yakası escort Şişli escort Mecidiyeköy escort Taksim escort Beşiktaş escort Etiler escort Nişantaşı escort Ortaköy escort Levent escort Maslak escort Cihangir escort Çağlayan escort Fatih escort Kadıköy escort Aksaray escort Beyoğlu escort Kagıthane escort Florya escort Çapa escort berlin escort escort Dubai porno izle seks hikayeleri sex hikayeleri popads