İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü - Medikal Malzeme, Tıbbi Cihaz, MedikalblogMedikal Malzeme, Tıbbi Cihaz, Medikalblog

A wonderful sychronisation connected with hands and wrists, intellect in addition to internal is usually a desire for upscalerolex.to .

Anasayfa İş Güvenlik Malzemeleri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

 •  

  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
  revir-malzeme-fiyatlari-istanbul


  İş güvenliği ve Medikal ürün listesi

  İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
  BİRİNCİ KISIM
  Genel Hükümler
  Madde 1 – 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren iş yerlerinde , işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer müştemilatında bulunması gereken sağlık şartlarının ve iş yerlerinde kullanılan alet, edevat, makineler ve ham maddeler yüzünden,
  çıkabilecek hastalıklara engel olacak tedbir ve araçların, iş yerlerinde iş kazalarını önlemek üzere bulundurulması gerekli araçların ve alınacak güvenlik tedbirlerinin neler olduğu bu Tüzükte belirtilmiştir.
  Madde 2 – Her işveren, iş yerinde işçilerinin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için, bu Tüzükte belirtilen şartları yerine getirmek, araçları noksansız bulundurmak gerekli olanı yapmakla yükümlüdür.
  İşçiler de, bu yoldaki usuller ve şartlara uymak zorundadırlar.
  Madde 3 – İşveren, işçilere yapmakta oldukları işlerinde uymaları gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini öğretmek ve iş değiştirecek işçilere yenisinin gerektiği bilgileri vermek zorundadır.
  Madde 4 – İşverenin iş yerinde, teknik ilerlemelerin getirdiği daha uygun sağlık şartlarını sağlaması;
  kullanılan makinalarla alet ve edevattan herhangi bir şekilde tehlike gösterenleri veya ham maddelerden
  zehirli veya zararlı olanları yapılan işin özelliğine ve fennin gereklerine göre bu tehlike ve zararları azaltan alet ve edevatla değiştirmesi iş kazalarını önlemek üzere işyerinde alınması ve bulundurulması
  gerekli tedbir ve araçları ve alınacak diğer iş güvenliği tedbirlerini devamlı surette izlemesi esastır.

  DÖRDÜNCÜ KISIM
  İşyerlerinde İş kazalarına Karşı, Alınacak Tıbbi Tedbirler Ve İşyerlerinde Bulundurulması
  Zorunlu Olan İlk Yardım Ve Tedavi Levazımı İle Sıhhi Tesisat
  Madde 91 – Sürekli olarak en az 50 işçi çalıştırılan iş yerlerinde
  Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan işçilerin sağlık durumlarının denetlenmesi,
  ilk yardım, acil
  tedavi ve diğer koruyucu sağlık hizmetlerini düzenlemek üzere, işveren, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
  180 inci ve Sosyal Sigortalar Kanununun 114 üncü maddeleri gereğince işyerindeki işçi sayısına ve
  işteki tehlikenin büyüklüğüne göre, bir ya da daha fazla hekim sağlayacaktır.
  Bu hekimlerin çalışma koşulları ile görevlerini nasıl yürüteceklerini ayrıntılı şekilde gösteren bir yönetmelik tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılır.

  Madde 92 – İşverenler, işin niteliğine, özelliğine, çeşidine ve çalıştırdıkları işçi sayısına ve
  hekim ve sağlık tesisleri ile olan ilişkilerine göre, zamanında gerekli tedbirleri almak amacıyla aşağıda belirtilen
  sağlık tesisleri ile ilk yardım ve tedavi levazımını, işyerlerinde bulundurmakla yükümlüdürler.
  Bu tesisler ve levazım; kişisel ilk yardım paketlerini, ilk yardım kutularını veya çantalarını veya dolaplarını,
  ilk yardım ve ilk müdahale odalarını veya ilk yardım istasyonlarını kapsar.

  Madde 93 – Kişisel ilk yardım paketleri; kazaya uğrayanın ilk yardımcı gelinceye veya bir sağlık
  tesisine gönderilinceye kadar, kendi kendine gerekli pansumanı yapacak veya ağrısını giderecek
  nitelikte malzeme ve ilaçlarla donatılacaktır.
  Kişisel ilk yardım paketleri, maden, tünel yeraltı karayolları ve demiryolları işçileri gibi kaza ihtimali
  çok olan, dağınık ve münferit çalışmayı gerektiren işyerlerindeki işçilere verilecektir.
  Bu paketler, küçük ve kullanışlı malzeme ve ilaçları dış etkilere karşı koruyacak plastik veya madeni
  ambalajlı olacaktır.
  Kişisel ilk yardım paketi, çalışmayı önlemeyecek ve düşmeyecek şekilde, iş elbisesi cebine konacak
  veya uygun bir yerine bağlanacaktır.
  Kişisel ilk yardım paketinin, gerektiğinde nasıl ve ne şekilde kullanılacağı, ilgililere öğretilecek, buna
  ait yazılı bir yönerge paket içine konacaktır.
  Kişisel ilk yardım paketinin içinde, aşağıda yazılı ilaç ve malzeme bulunacaktır:
  _ Kullanma yönergesi,
  _ Pamuk ( Küçük paket),
  _ Gazlı bez ( Steril),
  _ Sargı bezi,
  _ Yapıştırıcı band (Steril),
  _ Analjezik hap,
  _ Tentürdiyot ( 1 veya 2 ampul)
  _ Sülfamitli toz.
  Madde 94 – Mekanik cihazları bulunmayan ve 10 dan az işçi çalıştıran iş yerlerinde, içinde aşağıda
  yazılı ilk yardım levazımı bulunan 1 numaralı ilaç kutusu veya çantası bulundurulacaktır:
  _ 1 adet ilk yardım broşürü,
  _ 25 gram yarı yarıya alkol ile karıştırılmış tentürdiyot ( Cam kapaklı renkli şişede),
  _ 15 gram alkol (Cam kapaklı şişede),
  _ 100 gram alkol (% 98 lik tuvalet ispirtosu),
  _ 2 paket 25 er gramlık hidrofil pamuk (Steril),
  _ 2 paket gaz hidrofil (Steril),
  _ 3 adet muhtelif büyüklükte sargı bezi,
  _ 3 adet üçgen sargı,
  _ 1 adet makas,
  _ 1 adet pens,
  _ 6 adet çengelli iğne,
  _ 1 kutu yapıştırıcı flaster,
  _ 1 adet küçük küvet,
  _ 1 tüp aspirin.
  Madde 95 – Mekanik cihazları bulunmayan ve 10 dan fazla ve 50 den az işçi çalıştıran işyerleri ile
  mekanik cihazlarla 10 dan az işçi çalıştırılan işyerlerinde içinde aşağıda yazılı ilk yardım levazımı
  bulunan 2 numaralı ilk yardım çantası veya dolabı bulundurulacaktır:
  _ 1 adet ilk yardım broşürü,
  _ Parmak yaralanmaları için, sterilize edilmiş küçük sargı bezi 6 adet,
  _ 3 adetten az olmamak şartiyle yeteri kadar, orta boy sargı bezi ( El ve ayaklar için),
  _ 5 adet üçgen sargı,
  _ Yeteri kadar vazelin borike,
  _ Tentürdiyot veya % 1 lik violet de gentiens sulu solüsyonu,
  _ 1 şişe amonyak ( Cam kapaklı şişede),
  _ 1 tüp aspirin,
  _ 2 tüp yanık pomadı,
  _ 5 paket 25 gramlık hidrofil pamuk,
  _ 1 adet makas,
  _ 2 adet pens,
  _ 20 adet çengelli iğne,
  _ 1 kutu flaster,
  _ 1 adet enjektör ( 5 cc. madeni kutu içinde),
  _ 12 adet enjektör iğnesi,
  _ Teinture de belladon 25 gram ( Cam şişede)
  _ 2 adet küvet,
  _ 6 adet ampul huile camphree,
  _ 1 adet lastik bant,
  _ 2 ampul antispasmotik ve analjezik,
  _ Tetanoz serumu.
  Madde 96 – Mekanik cihazlarla 10 dan fazla ve 50 den az işçi çalıştıran iş yerleri ile yapılan işin
  niteliği bakımından, kaza ve zehirlenme tehlikesi bulunan iş yerlerinde, içinde aşağıda yazılı ilk yardım
  levazımı bulunan 3 numaralı ilk yardım dolabı ile bir sedye ve bir battaniye bulundurulacaktır.
  _ 1 adet ilk yardım broşürü,
  _ 1 adet suni teneffüs cihazı,
  _ 4 adet atel,
  _ 1 adet foşer tüpü,
  _ 5 adet muhtelif büyüklükte sargı bezi,
  _ 6 adet üçgen sargı,
  _ 2 adet makas,
  _ 2 adet pens,
  _ 2 adet pens (Ağız için),
  _ 2 adet emaye küvet,
  _ 2 ampul morfin veya dolantin,
  _ 5 adet ampul kafein,
  _ 5 adet ampul eter,
  _ 5 adet ampul huile camphree,
  _ 1 adet 5 Cm3 lük enjeksiyon şırıngası (20 tane paslanmaz iğne),
  _ 5 adet ergotin,
  _ 50 gram yarı yarıya alkol ile karıştırılmış tentürdiyot ( Cam kapaklı bir şişe içinde) ,
  _ 15 gram amonyak (Cam kapaklı bir şişe içinde),
  _ 450 gram oksijenli su,
  _ 10 paket 25 er gramlık hidrofil pamuk,
  _ 5 paket gaz hidrofil,
  _ 2 düzine çengelli iğne,
  _ 1 kutu flaster (Yapıştırıcı yakı),
  _ 5 adet ampul adrenalin,
  _ 5 adet ampul apomophin,
  _ 1 adet lastik bant,
  _ 2 şişe tetanos serumu ( 10 ar Cm3 lük),
  _ 20 tüp yanık merhemi,
  _ 250 gram toz halinde tebeşir (Karbonat döşo) cam kavanozda ( Asit yanıklar için),
  _ 1 tüp vazeline,
  _ 1 adet nikel mahfazalı küçük model ustunç takımı,
  _ 1 adet sterlizatör ( Tercihan elektrikli),
  _ Agraf ve agraf pensi,
  _ Sülfamit toz,
  _ Antibiyotikli göz merhemi,
  Madde 97 – 50 ve daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde, içinde aşağıda yazılı ilk yardım levazımı
  bulunan 4 numaralı ilk yardım dolabı ile yeteri kadar sedye ve battaniye bulundurulacaktır:
  _ 1 tansiyon aleti,
  _ 1 adet ilk yardım broşürü,
  _ 1 adet suni teneffüs cihazı,
  _ 1 adet foşer tüpü,
  _ 2 adet nelaton sondası,
  _ 6 adet atel,
  _ 100 gram yarı yarıya alkol ile karıştırılmış tentürdiyot (Cam kapaklı renkli bir şişe içinde),
  _ 25 gram amonyak (Cam kapaklı bir şişe içinde)
  _ 100 gram saf alkol,
  _ 900 gram oksijenli su,
  _ 10 paket gaz hidrofil,
  _ 10 adet muhtelif büyüklükte sargı bezi,
  _ 10 adet üçgen sargı,
  _ 2 düzine çengelli iğne,
  _ 2 kutu flaster ( Yapıştırıcı yakı),
  _ 1 adet makas,
  _ 2 adet ağız açacak pens,
  _ 3 adet küvet veya çukur tabak,
  _ 1 adet 2 Cm3 lük enjeksiyon şırıngası ( 20 tane paslanmaz iğne ile),
  _ 1 adet 10 Cm3 lük enjeksiyon şırıngası ( 20 tane paslanmaz iğne ile),
  _ 1 adet elektrikli sterilzatör,
  _ 10 adet ampul kafein,
  _ 5 adet ampul morfin,
  _ 10 adet ampul ergotin,
  _ 10 adet ampul eter,
  _ 10 adet ampul adrenalin,
  _ 5 adet ampul apomorphine,
  _ 2 adet lastik bant,
  _ 4 şişe tetanos serumu ( 10 ar Cm3 lük serüm şeklinde),
  _ 2 adet lastik bant,
  _ 4 şişe tetanos serumu ( 10 ar Cm3 lük serüm şeklinde),
  _ 2 şer tüp antibiyotik yara ve göz merhemi,
  _ 250 gram toz halinde tebeşir ( Karbonat döşo) cam kavanozda ( Asit yanıkları için),
  _ 250 gram asetik asit ( Kalevi yanıklar için),
  _ 500 gram toz halinde sönmüş kireç ( Madeni bir kutu içinde),
  _ 1 adet nikel mahfazalı küçük model ustunç takımı.

  Madde 98 – 93, 94, 95, 96, 97 inci maddelerde yazılı ilaç ve malzeme,
  kullanıldıkça tamamlanacave her zaman eksiksiz bir şekilde bulundurulması sağlanacaktır.

  İlaç kutusuna veya çantasına veya dolaplarına, işin veya işyerinin özelliğine göre, işyeri hekimi tarafından
  lüzum gösterilen ilaç ve malzeme de eklenecektir.
  Madde 99 – İlaç kutuları veya çantaları veya dolapları, toz ve toprak girmeyecek şekilde yapılmış olacak ve herhangi bir karışıklığa meydan vermemek üzere, içleri bölünmüş ve her ilacın ismi, kutu veya
  şişesinin üzerine, okunaklı olarak yazılmış bulunacaktır. İlaç kutuları veya çantaları veya dolaplarının üzerlerine,
  içinde bulunan ilaçlar ve malzemelere göre, kaç numaralı sıhhi yardım kutusu, çantası veya
  dolabı olduğu yazılacak ve kapaklarının iç tarafına da, içinde bulunan ilaç ve malzemenin bir listesi yapıştırılacak ve
  beyaza boyanarak üzerine kırmızı ay işareti konacak ve işyerinin uygun bir yerinde bulundurulacaktır.
  Bu kutu, çanta ve dolapların, kilitli durması sağlanacak ve anahtarları, sağlık işleri görevlisine, bulunmadığı hallerde,
  işyerindeki ilk yardım kursu görmüş birisine verilecek ve bunlar, bu işten sorumlu bulunacaktır.
  İşyerinde birden fazla postalarla çalışıldığı hallerde, her postada bu görevi yapacakların, anahtarı birbirlerine devretmeleri sağlanacak ve işveren veya işveren vekilinede de bir yedek anahtar bulunacaktır
  Madde 100 – Hastanesi olmayan veya şehir ve kasabalar dışındaki yerlerde kurulmuş ve sürekli
  olarak en az 50 ve en çok 100 işçi çalıştırılan iş yerlerinde, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 180 inci
  maddesi gereğince hazırlanması gereken ilk yardım odasında, hasta odasında veya ulaşım güçlüğü
  bulunup da en az 10 işçi çalıştıran maden ocakları veya kaza ve tehlike ihtimali çok olan işyerlerinde,
  işin ve işyerinin niteliğine ve özelliğine göre 3 numaralı ilk yardım dolabındaki malzemelerle birlikte,
  aşağıdaki tıbbi alet ve malzemeler de bulundurulacaktır.
  _ 1 adet tansiyon ölçme aleti,
  _ 1 adet üstü iyice temizlenebilen masa,
  _ 1 adet muayene masası,
  _ 3 adet sedye,
  _ 1 adet dil çekme pensi,
  _ 1 adet transfüzyon cihazı,_ 1 adet cam irrıgatör,
  _ 2 adet böbrek şeklinde küvet ( Emaye),
  _ 1 adet büyük küvet ( Emaye),
  _ 2 adet su ve alet kaynatmak için metal veya emaye kap,
  _ 10 adet üçgen sargı,
  _ 1 m2 cerrahi muşamba,
  _ % 5 lik dekströz ( yeteri kadar),
  _ Serum fizyolojik ( yeteri kadar),
  _ Hipertönik serum ( yeteri kadar),
  _ 5 çift cerrahi eldiven,
  _ Kırıklar için çeşitli büyüklükte ve yeteri kadar metal veya tahta aletler,
  _ 2 adet battaniye,
  _ 1 adet karyola ve yatak takımı,
  Madde 101 – Hastanesi olmayan veya şehir ve kasabalar dışındaki yerlerde kurulmuş ve sürekli
  olarak 100 den fazla ve 500 den az işçi çalıştıran iş yerlerinde.
  Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 180 inci maddesi gereğince hazırlanması gereken revirde ( ilk müdahale
  odası) işin ve işyerinin niteliğine ve özelliğine göre ilk yardım odasındaki ( hasta odası) malzemelerle
  birlikte, aşağıdaki tıbbi alet ve malzemeler de bulundurulacaktır:
  – 50 gram toz halinde iyodoform,
  – 10 gram toz halinde rivanol,
  – 25 gram süblime pastile,
  – Mevzii anestezi için gerekli levazım,
  – 1 adet 20 Cm3 enjeksiyon şırıngası ( 20 adet iğne ile),
  – 1 adet tansiyon aleti,
  – 1 adet steteskop,
  – 6 adet çeşitli numarada madeni sonda,
  – 6 adet çeşitli numarada lastik sonda,
  – 3 tüp çeşitli numarada katküt,
  – 3 tüp çeşitli numarada ipek iplik, yeteri kadar sütür iğnesi,
  – 1 adet nisai trus takımı ( işyerinde kadın işçi varsa),
  – 1 adet oksijen verme cihazı,
  – Nikel mahfaza içinde küçük cerrahi alet takımı,
  – 1 adet ameliyat masası ( Basit ameliyatlar için),
  – 1 adet camlı alet dolabı,
  – Yeteri kadar sedye ile 100 kişiye 1 yatak hesabıyla 2 şer battaniyesi bulunan karyola ve yatak
  takımı.
  Madde 102 – Hastanesi olmayan veya şehir ve kasabalar dışındaki yerlerde kurulmuş ve sürekli
  olarak 500 veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde, bir ilk yardım istasyonu yapılacaktır. Bu
  istasyonda, işin ve işyerinin niteliğine ve özelliğine göre 4 numaralı ilk yardım dolabında bulunan
  malzeme ile birlikte, aşağıda yazılı tıbbi alet ve malzemeler de bulundurulacaktır:
  – 50 gram toz halinde iyodoform,
  – 100 gram toz halinde rivanol,
  – 25 gram süblime pastile,
  – Mevzii anestezi için gerekli levazım,
  – Yeteri kadar sedye ile ( 100 ) kişiye (1) yatak hesabıyla,
  2 şer battaniyesi bulunan karyola ve yatak takımı,
  _ Nikel mahfaza içinde küçük cerrahi alet takımı,
  – 3 tüp çeşitli numarada katkut,
  – 3 tüp çeşitli numarada ipek iplik, yeteri kadar sütür iğnesi,
  – 6 adet çeşitli numarada ipek iplik, yeteri kadar sütür iğnesi,
  – 6 adet çeşitli numarada madeni sonda,
  – 1 adet steteskop,
  – 1 adet tansiyon ölçme aleti,
  – 1 adet nisa trus takımı ( işyerinde kadın işçi varsa),
  – 1 adet göz ve kulak için küçük trus takımı,
  – 1 adet oksijen verme cihazı,
  – 1 adet ameliyat masası ( basit ameliyatlar için) ,
  – 1 adet camlı alet dolabı,
  – 1 adet muayene masası.
  Madde 103 – İş yerlerindeki ilk yardım odalarıyla ilk müdahale odaları ve ilk yardım istasyonları, bol
  ışıklı ve kolayca havalandırılıp ısıtılır, temizlenir ve yıkanır şekilde yapılmış olacak, içlerinde akar sıcak
  su, hela ve yıkanma yerleri bulunacaktır. Akar sıcak su sağlanamayan yerlerde, su ısıtmak için gerekli
  tedbirler alınmış olacaktır.
  Yatakların bulunduğu oda ile muayene ve müdahale odaları, yeteri kadar geniş ve birbirinden uygun
  şekilde ayrılmış olacak ve durumlarda, acil durumlar için, yedek aydınlatma tesisleri bulundurulacaktır.
  Madde 104 – İş yerlerinde, ilk yardım odaları ile ilk müdahale odaları, ilk yardım istasyonları ve diğer
  ilgili kısımlar, kolaylıkla bulunmaları için uygun şekilde işaretlenecek ve görünen yerlere okunaklı yazılır
  yazılacaktır.
  Madde 105 – Sürekli olarak 50 den fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde hastalanan veya iş kazasına
  uğramış işçilerin, iş yerine en yakın sağlık tesislerine taşınmaları için gerekli araç ve gereçler
  bulundurulacaktır.
  Madde 106 – İlk yardım odaları, ilk müdahale odaları ve ilk yardım istasyonlarının bakım, temizlik ve
  alet muhafazaları için, bir hemşire veya sağlık memuru görevlendirilecek, bunların sağlanamadığı
  hallerde, bu görevleri yapacak ilk yardım kursu görmüş yeterli bir eleman bulundurulacaktır.
  Madde 107– Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı iş yerlerinde, bir sağlık memuru veya hemşireden başka
  ilk yardım ve kurtarma kursu görmüş en az bir kişi de bulundurulacaktır.
  Madde 108 – Gece ve gündüz sürekli çalışılan iş yerlerinde, ilk yardım odaları, ilk müdahale odaları
  ve ilk yardım istasyonları, geceleri de görevli personeli ve araç ve gereçleri ile her an kullanılır halde
  hazır bulundurulacaktır. İşveren bu yönden, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
  (R.G. 11.1.1974 – No:14765)

  isyeri-doktor-odasi

  osgb-revir-odasi

  revr-ilac-ve-malzeme-dolabi

  revir-icin-gerekli-malzemeler

  isyeri-revir-sedyesi

  isyeri-ahsap-muayene-masasi

  ahsap-paravan-fiyatlari

  isyeri-revir-doktor-odasi

  isyeri-revir-malzemeleri

  metal-paravan-isyeri

  negastop-fiyatlari-istanbul

  faras-sedye-kasik-sedye

  acil-kasik-sedye

   

  Medikal Blog Whatsap Medikal Blog Whatsap

  Ürün stoklarımızda mevcut olup, firmamıza uğrayarak ürünü tedarik edebilirsiniz, adres belirtirseniz ürün adresinize gün içinde kargoya verilir.
  Ürünlerimiz Fotoğraflarda Görüldüğü gibi %100 Orjinal, UBB Barkodlu,Faturalı ve 1. Kalitedir.
  Firmamızdan talep etmiş olduğunuz ürünler Aras kargo olarak gönderimi yapılır.
  Kargo Paket gizliliği vardır. Kargo Paketinde kesinlikle iletişim bilginiz dışında farklı bir açıklama bulunmaz. Satışta olan ürünlerimizin %95 stoklarımızda mevcut olup, Mağaza ürünleri olduğu için ürün kalmaması durumunda size bilgi verilecektir. Olası stok problemleri için şimdiden anlayışınıza teşekkür ederiz. iade ve değişim için bizimle iletişime geçin. İade kriteri ambalajı bozulmamış ve tekrar satılabilir durumda olmalıdır.

  Sağlık Bakanlığı 15.05.2014 tarihli 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği doğrultusunda, “Medikal Ürünlerin internet aracılığı ile satışı durdurulmuştur”. İnternet sitemizde bulunan ve tanıtımını yapmış olduğumuz ürünlerin tamamı, bayisi olduğumuz ve yetkilendirilmiş olduğumuz firmaların ve Türkiye distribütörlerinin, ürünlerinin satışına firmamızın mağazasında devam etmektedir. Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için; Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Cihaz Kurumu izni ile yetkili, Sorumlu müdür, Satış ve Tanıtım Elemanlarımız; soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden, sizlere yardımcı olacaktır.

  Anlayışınızdan ve firmamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

  Bize Yazın

 Medical ürünler iletişim

Möbelentsorgung Berlin

beylikdüzü escort Avrupa yakası escort Şişli escort Mecidiyeköy escort Taksim escort Beşiktaş escort Etiler escort Nişantaşı escort Ortaköy escort Levent escort Maslak escort Cihangir escort Çağlayan escort Fatih escort Kadıköy escort Aksaray escort Beyoğlu escort Kagıthane escort Florya escort Çapa escort berlin escort escort Dubai porno izle seks hikayeleri sex hikayeleri popads